Avalokitesvara Bodhisattva ‘s Enlightment Celebration I 观音菩萨成道盛会 – 29.07.2018